Gedragscode

Toepassingsgebied van de gedragscode van Lifco

Deze code– is opgesteld om de basisprincipes te benadrukken die leidend zijn voor de activiteiten van Lifco. – begeleidt de dagelijkse gang van zaken van Lifco-medewerkers in hun relaties met andere medewerkers, klanten, leveranciers en aandeelhouders. – stelt niet alleen vast dat Lifco’s reactie op internationale en nationale wet- en regelgeving er een is van naleving, maar ook dat deze wetten de minimumnormen voor ons handelen bepalen. – impliceert dat Lifco en haar medewerkers als verantwoordelijke deelnemers zullen optreden binnen de werkgebieden van de onderneming bij het bouwen aan een duurzame samenleving. Hieruit volgt dat Lifco leveranciers, agenten, adviseurs en andere zakenpartners aanmoedigt om zich binnen hun invloedssfeer aan deze principes te houden. Deze principes zullen ook worden toegepast bij de beoordeling van huidige en potentiële partners. De Code is van toepassing op zowel de Raad van Bestuur als alle medewerkers van Lifco.

De Lifco Gedragscode en doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zijn gebaseerd op de volgende internationale principes: – VN-verklaring van de rechten van de mens – UN Global Compact – IAO-principes van rechten op het werk – OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

De gedragscode van Lifco

Medewerkers

Werkomgeving:Lifco streeft ernaar een aantrekkelijke werkgever te zijn door een werkomgeving te creëren die gebaseerd is op samenwerking, verantwoordelijkheid en openheid. Het welzijn van de medewerkers heeft hoge prioriteit en het bedrijf zet zich in voor veilige en gezonde werkomstandigheden.

Arbeidsrechten:Werknemers worden uitsluitend geworven en bevorderd op basis van hun kwalificaties voor de functie, ongeacht ras, religie, leeftijd, nationale afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, burgerlijke staat of handicap die geen verband houden met de taak in kwestie. Lifco tolereert geen enkele vorm van intimidatie of geweld op de werkplek, en het gebruik van dwangarbeid en kinderarbeid is ten strengste verboden in alle bedrijfsactiviteiten. Verder worden producten van leveranciers en onderaannemers die gebruik maken van kinderarbeid in hun aannemings-, onderaannemings- of andere relaties voor de vervaardiging van hun producten niet geaccepteerd.

Een vergoeding: Elke werknemer wordt op een correcte en eerlijke manier beloond in overeenstemming met zijn of haar individuele prestaties en bijdrage aan het succes van het bedrijf. Het loon dat voor een standaard werkweek wordt betaald, moet minimaal voldoen aan de wettelijke of industriële minimumnormen en voldoende zijn om te voldoen aan de basisbehoeften van onze medewerkers. Arbeidsovereenkomsten en leercontracten mogen niet worden aangegaan om de verplichtingen van de Groep jegens het personeel te ontduiken op grond van toepasselijke wetten, wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid.

Vrijheid van vereniging: Alle medewerkers van Lifco hebben het recht van vrije vereniging. Lifco respecteert het recht van alle vakbondsmedewerkers om collectief te onderhandelen. Lifco zal, in die situaties waarin het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen wettelijk beperkt zijn, middelen voor onafhankelijke en vrije vereniging en onderhandelingen voor al dit personeel vergemakkelijken.

Belangenverstrengeling: Geen enkele werknemer mag betrokken zijn bij een activiteit of functie buiten Lifco die in strijd is met de zakelijke belangen van het bedrijf. Dergelijke belangenconflicten kunnen ook betrekking hebben op bestuursmandaten, belangrijke deelnemingen of het in dienst hebben van familieleden.

Medewerker overleg: Lifco streeft naar een goede communicatie met elke werknemer door middel van bedrijfsinformatie- en consultatieprocedures, waarbij het recht op organisatie van werknemers en het recht op collectieve onderhandelingen en overeenkomsten wordt erkend.

Klanten

Klanttevredenheid: Loyale, tevreden klanten vormen de basis van onze reputatie. Eerlijkheid en integriteit in alle omgang met klanten zijn voorwaarden voor winstgevende, langdurige zakelijke relaties. Lifco zal klanten nauwkeurige productinformatie verstrekken en zal alleen toezeggingen doen over onze producten of ons bedrijf die we kunnen waarmaken. Productkwaliteit en veiligheid: Lifco zet zich in om producten en diensten te leveren met een constante hoge waarde, kwaliteit en betrouwbaarheid. Productveiligheid is van het grootste belang. Alle producten en diensten van Lifco zullen in dit opzicht voldoen aan de relevante wettelijke vereisten. Onze toewijding aan klanttevredenheid omvat ook het leveren van een hoge standaard van after-sales service en snelle aandacht voor de zorgen van de klant.

Geschenken en gunsten: Geschenken, entertainment, vergoedingen en persoonlijke gunsten mogen alleen aan een derde partij worden aangeboden als ze van bescheiden waarde zijn en in overeenstemming zijn met de gebruikelijke zakelijke praktijk. Er mogen geen geschenken, amusement of persoonlijke gunsten worden aangeboden in strijd met toepasselijke wetgeving of praktijkcodes. Geschenken die niet voldoen aan bovenstaande criteria dienen te worden gemeld aan het management, dat zal bepalen welke maatregelen moeten worden genomen.

leveranciers

Geschenken en gunsten: Geen enkele werknemer mag een geschenk, amusement of persoonlijke gunst zoeken of aanvaarden waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze een invloed heeft op zakelijke transacties. Geschenken die niet aan de bovenstaande criteria voldoen, moeten worden gemeld aan het management, dat zal bepalen hoe de kwestie zal worden afgehandeld. Mensenrechten en milieukwesties: Lifco zal zakenpartners informeren over de waarden en bedrijfsprincipes van het bedrijf. We doen geen zaken met leveranciers die de toepasselijke wetgeving niet naleven, de fundamentele mensenrechten niet respecteren of milieukwesties negeren.

Maatschappij en milieu

Wettelijke naleving en lokale gebruiken:Lifco-medewerkers moeten voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving van een land waarin het bedrijf actief is. In gevallen waarin er een conflict bestaat tussen strengere wetten en de principes en waarden van deze Code, prevaleert de wet. We zullen de lokale tradities en gebruiken van elk land respecteren. In gevallen waar er een conflict is tussen lokale gebruiken en de principes en waarden van deze Code, zal de Code de gedragslijn van de werknemer leiden. Betrokkenheid en bijdragen van de gemeenschap: Lifco streeft ernaar dat haar bedrijf een positieve en duurzame bijdrage levert aan de gemeenschap waarin we actief zijn. Het bedrijf ondersteunt geen politieke partijen en doet geen schenkingen van politieke aard. Milieu-impact: Lifco zet zich in voor het voorkomen of anderszins minimaliseren en verminderen van eventuele schadelijke effecten die onze activiteiten of producten op het milieu hebben. We streven ernaar de milieu-impact van producten gedurende hun hele levenscyclus te verminderen.

Aandeelhouders

Communicatie met aandeelhouders:Lifco zal alle aandeelhouders nauwkeurige en tijdige informatie verstrekken over de activiteiten, prestaties en financiële situatie van het bedrijf. De jaarrekeningen van Lifco geven een waarheidsgetrouw en correct beeld van de financiële prestaties van de onderneming.

Implementatie

Deze gedragscode is van toepassing op alle medewerkers en alle zakelijke activiteiten van Lifco, ongeacht de locatie. De Code beschrijft de belangrijkste principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en kan niet alle mogelijke ethische dilemma’s behandelen die zich kunnen voordoen. Het is bedoeld om medewerkers te begeleiden om te allen tijde integer en met gezond verstand te handelen. De naleving van de Code zal periodiek worden geëvalueerd op Groepsniveau. De Code zal regelmatig worden herzien en waar nodig aangepast.

De kernwaarden van Lifco

Respect voor anderen

– In al onze omgang met klanten, werknemers en andere belanghebbenden moeten we hen respecteren als menselijke wezens van gelijke waarde, ongeacht rang, ras, religie, leeftijd, nationale afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, burgerlijke staat of handicap . We moeten dus ons best doen om te luisteren naar en respect te hebben voor ieders persoonlijke wensen

Openheid

– Het is van het grootste belang dat we een sfeer creëren waarin mensen open durven te zijn. Om dit te bereiken moeten we openlijk onze fouten toegeven. Het is normaal dat ieder mens fouten maakt. Meningen, ook al zijn we zelf van een andere mening.

pragmatisme

– We moeten ernaar streven om in elk afzonderlijk geval de best mogelijke beslissing te nemen. De beslissingen moeten puur op feiten en zonder vooroordelen zijn gebaseerd. Verder mogen vooropgezette meningen of trots geen invloed hebben op beslissingen.